Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

10:06
Reposted fromDennkost Dennkost vianoisetales noisetales
10:04
I have a grandma
Reposted fromxal xal viaandrewmyles andrewmyles
09:57
09:55
Zadaliśmy Prezydentowi Kielc kilka pytań na temat sztandarowej koncepcji rozwoju miasta. Koncepcji, która jest podstawą rozwoju naszych Kielc. Wizji, która ma zapewnić Kielcom rozwój, kielczanom pracę, a miastu rozpoznawalność na całym świecie. To, co za chwilę przeczytacie, nas, w stowarzyszeniu, dosłownie powaliło. Gdyby nie to, że to autentyczny dokument (zamieszczamy go w wersji JPG), uznalibyśmy to za żart w stylu senegalskiego inwestora i to robiony przez Scyzoryk się Otwiera...
09:54
0703 a206
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaandrewmyles andrewmyles
09:53
Reposted frompjoter pjoter viaandrewmyles andrewmyles
09:51
0343 4cbe
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaandrewmyles andrewmyles

October 20 2016

18:15
18:15
Reposted fromFlau Flau viamegustonanista megustonanista
18:10
8977 0115 500
Reposted fromwombinka wombinka viaklaszczszmato klaszczszmato
18:09
Reposted fromtfu tfu viaklaszczszmato klaszczszmato
18:05
2205 bc6d
Reposted fromsargon sargon viamegustonanista megustonanista
18:03
Reposted fromFlau Flau viamegustonanista megustonanista
17:56
0281 0a38 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viadudku dudku

October 15 2016

21:34
6223 2346 500
dostol sie czuje
Reposted fromklaufrau klaufrau viakfiati kfiati
21:30
Reposted fromtfu tfu viaandrewmyles andrewmyles
21:16
21:15

October 08 2016

23:17
7854 9264
Reposted fromsuper-hot super-hot viakfiati kfiati
23:08
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl